Íàéêðàù³ òîâàðè

²íòåðíåò ìàãàçèí ìîòîáëîê³â, ìîòîêóëüòèâàòîð³â, ì³í³ òðàêòîð³â, íàâ³ñíîãî óñòàòêóâàííÿ äëÿ ìîòîáëîê³â. Ïðîäàºìî ñêóòåðè, êâàäðîöèêëè, ìîòîöèêëè. Ïðîäàæ ìîòîáëîê³â â Óêðà¿í³ çà îïòîâèìè ö³íàìè.

3016953163

Ãðàáë³ "Ñîíå÷êî" ÃÂÐ-4

Ö³íà 3 863,00  ãðí.

2672852158

Ì³í³ òðàêòîð Foton FT 244 HRX (3 öèë³íäðè, ã³äðîïîñèëþâà÷ êåðìà, ÊÏÏ (4x2)+(4x2), Øèíè 6.50õ16/9,5õ24, áëîêóâàííÿ äèôåðåíö³àëà )

Ö³íà 186 760,00  ãðí.

Ì³í³ òðàêòîð DONGFENG 244 DHÕ

Ì³í³ òðàêòîð DONGFENG 244 DHÕ 4õ4 (êîëåñà 6.50õ16/11.2õ24, äàò÷èê ìîòîãîäèí, ñèä³ííÿ ç àìîðòèçàòîðîì)

Ö³íà 186 200,00  ãðí.

4043993979

Ì³í³ òðàêòîð ÄÒÇ 5304 ÍÐÕ ( 3 öèë³íäðè., 2 ã³äðîâèõîäà, ã³äðîïîñèëþâà÷ êåðìà., ÊÏÏ 9+9, äóãà áåçïåêè)

Ö³íà 194 600,00  ãðí.

Ì³í³ òðàêòîð ÄÒÇ 4244 HX

Ì³í³ òðàêòîð ÄÒÇ 4244 HX (ÊÏÏ 4+1)õ2, ã³äðîóï³äñèëþâà÷ ðóëÿ)

Ö³íà 172 760,00  ãðí.

6396139801

Ì³í³ òðàêòîð DW 244 Õ (3 öèë., ÃÓÐ., êîìôîðòíå ñèä³ííÿ, ýëåêòðîííà ïàíåëü, Øèíè 7,50-16/11,2-24, 2óõ äèñêîâå ç÷åïëåííÿ. )

Ö³íà 169 400,00  ãðí.

Ì³í³ òðàêòîð DW 244 AHTÕ

Ì³í³ òðàêòîð DW 244 AHTÕ (3 öèë., ÃÓÐ, ÊÏÏ (4+1)õ2, ïåð./çàä. ãðóç, êîëåñà 6,50õ16/11,2õ24, ðîçåòêà)

Ö³íà 160 440,00  ãðí.

4103943940

Ì³í³ òðàêòîð DW 244 AHT (3 öèë., ÃÓÐ, ÊÏÏ (4+1)õ2, ïåð./çàä. ãðóç, êîëåñà 6,50õ16/9,50õ24, ðîçåòêà)

Ö³íà 155 400,00  ãðí.

Ì³í³ òðàêòîð DW 240 A

Ì³í³ òðàêòîð DW 240 A (2 öèë. ÊÏÏ (4+1)õ2, ïåð./çàä. ãðóç, êîëåñà 6,50õ16/9,50õ24, ðîçåòêà)

Ö³íà 94 360,00  ãðí.

(480) 445-0501

̳í³ðàêòîð T244HL (24 ê.ñ., 3 öèëèíäðà, ÃÓÐ, KM385, ÊÏÏ (3+1)õ2, áëîêóâàííÿ äèôåðåíö³àëà)

Ö³íà 140 000,00  ãðí.

Ì³í³ òðàêòîð T244ÍF

Ì³í³ òðàêòîð T244ÍF (24 ë.ñ., 3 öèë³íäðà, ÃÓÐ, KM385, ÊÏÏ (3+1)õ2)

Ö³íà 131 600,00  ãðí.

Ì³í³ òðàêòîð T244Í

Ì³í³ òðàêòîð T244Í (24 ë.ñ., 3 öèë³íäðà, ÃÓÐ, KM385, ÊÏÏ (3+1)õ2)

Ö³íà 131 600,00  ãðí.

306-730-7285

Òðàêòîð T244 (24 ë.ñ., 3 öèë³íäðà, KM385, ÊÏÏ (3+1)õ2)

Ö³íà 119 000,00  ãðí.

Ì³í³ òðàêòîð T240 ÐÊ

Ì³í³ òðàêòîð T240 ÐÊ (24 ë.ñ., 3 öèë³íäðà, KM385, ÊÏÏ (3+1)õ2, ðåãóëþºìà êîë³ÿ)

Ö³íà 106 960,00  ãðí.

Ì³í³ òðàêòîð T240

Òðàêòîð T240 (24 ë.ñ., 3 öèë³íäðà, KM385, ÊÏÏ (3+1)õ2, ðåãóëþºìà êîë³ÿ)

Ö³íà 99 120,00  ãðí.

Ì³í³ òðàêòîð T22 ÐÊ

Ì³í³ òðàêòîð T22ÐÊ (22 ë.ñ., 2 öèë³íäðà, ðåãóëþºìà êîë³ÿ)

Ö³íà 92 120,00  ãðí.

Ì³í³ òðàêòîð T22 Xingtai

Òðàêòîð T22 (Xingtai, 22 ë.ñ., 2 öèëèíäðà, íåðåãóëèðóåìàÿ êîëëåÿ)

Ö³íà 88 200,00  ãðí.

608-345-8045

Òðàêòîð T18 (Xingtai, 18 ë.ñ., 1 öèëèíäð) íîâûé äèçàéí!

Ö³íà 64 400,00  ãðí.

573-853-1420

Òðàêòîð T16 (Xingtai, 16 ë.ñ., 1 öèëèíäð)

Ö³íà 61 600,00  ãðí.

Ì³í³ òðàêòîð Ò 24 ÐÌÍ

Êîë³ñíèé ̳í³òðàêòîð Ò 24 ÐÌ: ïðèçíà÷åíèé äëÿ âèêîíàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðüñêèõ, êîìóíàëüíèõ ðîá³ò, â çàëåæíîñò³ â³ä âèêîðèñòàíîãî ç íèì äîäàòêîâîãî îáëàäíàííÿ.

Ö³íà 81 200,00  ãðí.

Ìîòîòðàêòîð ÄÒÇ 180

Ìîòîðàêòîð ÄÒÇ 180 (ÊÏØ (3+1)õ2, äâèãóí ÄÄ1100Å, áëîê³ðîâêà äèôôåðåíö³àëà)

Ö³íà 56 000,00  ãðí.

Ìîòîòðàêòîð ÄÒÇ 160.1

Òðàêòîð ÄÒÇ 160.1 (16 ë.ñ.,êîëåñà 5,00-12/6,5-16, ðåãóëéîâàíà êîë³ÿ , ñ ãåíåðàòîðîì)

Ö³íà 53 200,00  ãðí.

Ìîòîòðàêòîð DW 180 RX

Ìîòîòðàêòîð DW 180RX (18 ë.ñ., êîëåñà 5,00-12/6,5-16, ðåãóëþºòüñÿ êîë³ÿ, ç ã³äðàâë³êîþ)

Ö³íà 53 760,00  ãðí.

Ìîòîòðàêòîð DW 160 LXL

Ìîòîòðàêòîð DW 160 LXL (16 ë.ñ., êîëåñà 5,00-12/6,5-16, ñ ãèäðàâëèêîé, áëîêèðîâêà äèôôåðåíöèàëà, ïåðåäíèé ãèäðîöèëèíäð )

Ö³íà 53 340,00  ãðí.

Øèôåíã 240

Çàäíüîïðèâ³äíèé êèòàéñüêèé ì³í³òðàêòîð Shifeng / Øèôåíã -240 êóïèòè íåäîðîãî ç ãîðèçîíòàëüíî ðîçòàøîâàíèì îäíîöèë³íäðîâèì äèçåëåì âîäÿíîãî îõîëîäæåííÿ, 24 ê.ñ., ðåì³ííîþ ïåðåäà÷åþ ³ ç íàï³âðàìíîþ êîíñòðóêö³ºþ. Ó ñòàíäàðòí³é êîìïëåêòàö³¿ ïåðåäí³ àìîðò

Ö³íà äîã  ãðí.

909-302-3408

Òðàêòîð Ò224 (Xingtai, 22 ë.ñ., 2 öèëèíäðà, 4õ4)

Ö³íà 110 320,00  ãðí.

Òðàêòîð Äîéö ôàð SH 504C

Òðàêòîð Deutz-Fahr SH 504C – ýòî íàä¸æíàÿ ìàøèíà îò íåìåöêîãî áðåíäà íà 50 ëîøàäèíûõ ñèë. Ãëàâíûì ïðåèìóùåñòâîì ýòîãî òðàêòîðà ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðòíàÿ ñöåïêà äëÿ íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ, êàê ó êèòàéñêèõ òðàêòîðîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó Âû èìååòå áîëüøîé âûáîð

Ö³íà äîã  ãðí.

231-420-8496

Òðàêòîð Dtutz-Fahr SH 404-2. Öå ïîâíîïðèâ³äíèé òðàêòîð (ïåðåäí³é ì³ñò ï³äêëþ÷àºòüñÿ ìåõàí³÷íî âàæåëåì) ç 4-õ öèë³íäðîâèì äèçåëåì ð³äèííîãî îõîëîäæåííÿ ïîòóæí³ñòþ 40 ê.ñ., ðîáî÷èì îá'ºìîì 2311 êóá. ñì.

Ö³íà äîã  ãðí.

719-375-7371

Êîìïàêòíèé, ìàíåâðåíèé, íåäîðîãèé, àëå ïðè öüîìó áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé ³ íàä³éíèé ÏÎÂÍÎÏÐȲÄÍÈÉ òðàêòîð. Äîçâîëåíèé äëÿ åêñïëóàòàö³¿ íà äîðîãàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Ìຠðàìíó êîíñòðóêö³þ, åêîíîì³÷íèé äèçåëüíèé äâèãóí ïîòóæí³ñòþ 17 ê

Ö³íà 79 520,00  ãðí.

Ìîòîòðàêòîð DW 150 RXi

Íàéïðîñò³øèé, êîìïàêòíèé, ìàíåâðåíèé, íåäîðîãèé, àëå ïðè öüîìó áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé ³ íàä³éíèé òðàêòîð. Äîçâîëåíèé äëÿ åêñïëóàòàö³¿ íà äîðîãàõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. Ìຠðàìíó êîíñòðóêö³þ, åêîíîì³÷íèé äèçåëüíèé äâèãóí ïîòóæí³ñòþ 15 ê

Ö³íà 51 380,00  ãðí.

2095218168

781-600-7556

Êðóïíåéøåå àãðîïðåäïðèÿòèå Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè - ãîñóäàðñòâåííàÿ àãðîôèðìà «Íàóêîâà" óñïåøíî çàêîí÷èëà âåñåííþþ ïîñåâíóþ êàìïàíèþ-2011.

8504493658

Ãðóçîâàÿ òåõíèêà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ â ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ ëþáîãî òèïà. Ìàøèíû äàííîãî âèäà çíà÷èòåëüíî îáëåã÷àþò ðàáîòû ïî äîñòàâêå ìàòåðèàëîâ è èíñòðóìåíòà, à òàêæå ïî âûâîçó ìóñîðà ñî ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè.

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå êðåäèòîâ, êîòîðûå âûäàâàþò ïîä çàëîã îæèäàåìîãî óðîæàÿ

 ïåðâóþ î÷åðåäü òàêîé êðåäèò â îñíîâíîì áåðóò äëÿ çàêóïêè óäîáðåíèé, çàïàñíûõ ÷àñòåé, ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ

Ïðåäøåñòâåííèêè, óäîáðåíèå îâîùíûõ êóëüòóð, îáðàáîòêà ïî÷âû

Ðåøàþùèì óñëîâèåì â ïîâûøåíèè óðîæàéíîñòè è êà÷åñòâà âûðàùåííûõ îâîùíûõ êóëüòóð åñòü ðàçìåùåíèå èõ íà îãîðîäå ïîñëå ëó÷øèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ

Öâåòî÷íûå ìàãàçèíû

Öâåòî÷íûõ ìàãàçèíîâ ñåé÷àñ î÷åíü ìíîãî.  îñíîâíîì, ñ èõ ïîìîùüþ ìîæíî îñóùåñòâèòü - îïåðàòèâíóþ è êà÷åñòâåííóþ äîñòàâêó öâåòîâ ïî Óêðàèíå è äàæå âñåìó ìèðó.